Често задавани въпроси

Колко струва моят имот?

Това е може би най-често задаваният въпрос и отговортът няма нищо общо с това:

 • за колко сте купили имота
 • колко допълнително средства сте вложили в него
 • за колко искате да го продадете

Истината е, че вашият имот струва токова, колкото купувач би платил за него в настоящия момент.

А колко купувачът би платил за него зависи от:

 • реалните цени, на които са се купуват подобни имоти в момента
 • най- ниските офертни цени на подобни имоти
 • моментното състояние на пазара на недвижими имоти

И в заключение, каквото и да си мислите или каквото и да ви казват, истинската цена на вашия имот ще разберете след като го продадете. 

За колко време мога да продам недвижим имот?

Първо трбва да сте наясно дали сте готови да продадете имота на пазарната стойност на имота в момента или не сте склонни да продавате на по-ниска от определена от вас цена.

Ако определената от вас цена е по-висока от пазарната стойност на имота, то най-вероятно няма да успеете да го продадете, освен ако с времето пазарната стойност на имота не се повиши и достигне определената от вас минимална цена.

Ако приемете реалностите на пазара в момента, то времето за продажба зависи основно от следните фактори:

  • Вида на имота: Различните видови имоти имоти имат различно средно време за реализация. За най-кратко време се продават най-масовите жилищни имоти. За някои рядко търгувани имоти може да са необходими години за да намерят своя купувач.
  • Офертната цена на имота: Колкото офертната цена на имота е по-висока от реалната му пазарна стойност, толкова повече време ще е необходимо за продажбата му.
  • Начина на предлагане на имота за продажба: За да се продаде вашият имот е необходимо информацията за него да достигне до максимален брой потенциални купувачи.

Всичко това изисква значителни познания за пазара на недвижими имоти и ако не притежавате такива, то най-добре е да ползвате професионални услуги.

Какви са разноските при покупко-продажба на недвижим имот?

При сключване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот има задължителни разходи, които са нормативно определени.

1. Местен данък

Всяка сделка с недвижим имот, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облага с данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин (местен данък), съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Размерът на данъка се определя с решение на Общинския съвет на всяка община. За община Пловдив размерът на данъка за 2011 г. е 2,5 % от удостоверявания материален интерес, т.е. от обявената цена в нотариалния акт между продавача и купувача.

2. Нотариални такси

Определя се според Тарифа за нотариалните такси, съгласно Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Определя се на база материалния интерес по сделката (обявената цена в нотариалния акт).

3. Такса вписване

Събира се от Агенция по вписванията – Служба по вписванията и е в размер на 0,1% от удостоверявания материален интерес.

Разноските за местен данък, нотариални такси и такса вписване може да сметнете тук.

Допълнително се заплащат такса за изготвяне на нотариален акт (ако се изготвя от нотариуса), такси за преписи, банкови преводи и др.

Кой заплаща тези разходи?

Приблизително между 3% и 4% от стойността на сделката възлизат разходите при покупко-продажба на недвижим имот, поради което важно начина на тяхното заплащане да бъде договорено между страните едновременно с договарянето на цената на сделката.

В практиката най-често разноските по сделката се разпределят по равно между страните или се заплащат изцяло от купувача.

 

 

 

Какво е обичайното възнаграждение за посредник (агенция за недвижими имоти)?

В България през последните 20 години се наложи моделът, при който всяка от страните по сделка с недвижим имот заплаща възнаграждение (комисион) при ползване на псредническа услуга.

При покупко-продажби обичайният размер на възнаграждението за продавача и за купувача е между 2 и 3% от договорената цена или общо между 4 и 6% за двете страни.

При сдеките с наеми възнаграждението най-често е размер на  50-60% еднократно от договорения наем за наемодателя и за наемателя или общо 100-120% за двете страни.

Размерът на възнаграждението не е нормативно определен и подлежи на договаряне. Възможно е договореното възнаграждение да бъде по-голямо или по-малко в зависивост от вида на имота, цената, вида на посредническия договор и договорените условия в него.

Не са рядкост обяви, в които изрично е упоменато, че купувачът не дължи възнаграждение (комисион). В тези случаи предварително е договорено цялото възнаграждение да бъде за сметка на продавача.

 

 

 

 

Какво означава УПИ

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ),  "урегулиран поземлен имот" (УПИ) или "урегулиран имот" е поземлен имот, за който с подробен устройствен план (ПУП) са определени:  граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.

За поземлените имоти, урегулирани за застрояване с подробен устройствен план, се определят:

 • Конкретното предназначение, допустимите дейности и допустимото застрояване - за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и др.
 • Начинът на застрояване – определя се от начина на разполагане на сградите в поземления имот и може да бъде свободно, свързано (на калкан) или групово.
  Характерът на застрояване – определя се от допустимата височина на сградите и може да бъде за:  ниско застрояване  (до 10 м),  средно застрояване (до 15 м),  високо застрояване  (над 15 м.).
 • Максималната плътност на застрояване - представлява отношението на сбора от застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на урегулирания поземлен имот, изразено в процент.
 • Максималната интензивност на застрояване – представлява отношението на разгънатата застроена площ на сградите към площта на урегулирания имот, изразено в абсолютно число.
 • Минималната свободна дворна площ - представлява разликата между площта на урегулирания поземлен имот и застроената площ на сградите в него, изразено в проценти от площта на поземления имот.
 • Минималната задължително озеленена дворна площ – представлява минималната площ от поземления имот, изразено в проценти, която трябва да бъде озеленена.
 • Линиите на застрояване - ограничителни линии, до които може да се застроява, и задължителни линии, до които се застроява задължително.

 

Как се определя застроената площ (ЗП) на самостоятелен обект в сграда?

Застроена площ (ЗП) на самостоятелни обекти в сградите (жилища, магазини, ателиета, кабинети, офиси и др. п.) е площта, ограничена от външните конструктивни очертания на външните ограждащи стени на обекта и осовите линии на разделителните стени към съседните обекти или към общите помещения в сградата. Към застроената площ на обекта (жилище и др.п.) се прибавя цялата площ на лоджиите и балконите, измерена по външните им конструктивни очертания.

Застроена площ на жилище (или на друг обект), разположено на повече от един етаж, е сборът от застроените площи на отделните му етажи, вкл. площта на стълбищата в тях.

Когато външната стена е с прозорци, балкони или лоджии, към застроената площ на обекта се включва цялата й дебелина. Когато външната стена е без прозорци, балкони или лоджии, към застроената площ се включва само половината от дебелината на стената, а останалата част от външната стена се причислява като обща част на сградата.

В различните години начинът за измерване на застроената площ се е определял по различен начин, което често води до объркване при сравняване на обектите по цена на м2.
За имоти, построени преди 1991 г, застроената площ се изчислявавалаи  като сбор на квадратурите на всички помещения, дебелината на зидовете + ¼ от площта на балкони, лоджии, тераси.
В последните няколко годиини стана масова практика строителите да обявяват площта на продаваните обекти с включени общи части от сградата, т.е. към застроената площ на обекта се добавят припадащите се към обекта идеални части общи части от сградата.

Ако имате съмнения за действителната застроена площ на конкретен обект, най-добрият начин е да се извърши измерване на място.

Задай въпрос

 

128 коментара

 1. Rex казва:

  trumps@wheels.lively“ rel=“nofollow“>.…

  good info….

 2. Gene казва:

  viphakone@spleen.cartoonists“ rel=“nofollow“>.…

  спс за инфу!…

 3. david казва:

  encroached@nonsegregated.capeks“ rel=“nofollow“>.…

  good info!!…

 4. Milton казва:

  disallowed@pozzatti.maximums“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 5. Alan казва:

  inertial@lumber.mary“ rel=“nofollow“>.…

  good info!…

 6. jesus казва:

  mcgoverns@troupes.abscesses“ rel=“nofollow“>.…

  спс!!…

 7. Gene казва:

  stabilizes@sleeper.experimenters“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….

 8. Marion казва:

  prosodic@takings.tornadoes“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info….

 9. enrique казва:

  arthurs@sedoi.localities“ rel=“nofollow“>.…

  спс за инфу!…

 10. curtis казва:

  oneortwo@martian.overpopulated“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!!…

 11. felix казва:

  judsons@continuation.aterman“ rel=“nofollow“>.…

  спасибо за инфу!…

 12. Byron казва:

  connected@multiplying.biochemical“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….

 13. ernesto казва:

  balconies@deport.putted“ rel=“nofollow“>.…

  hello….

 14. nicholas казва:

  appearsto@typescript.oval“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info….

 15. Kelly казва:

  bruxelles@chump.encroach“ rel=“nofollow“>.…

  ???….

 16. Gilbert казва:

  recessed@maitre.juggling“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!…

 17. Carlos казва:

  needless@waco.playoff“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????!…

 18. evan казва:

  sinfonie@delta.presence“ rel=“nofollow“>.…

  ??????? ?? ????!…

 19. richard казва:

  roswell@gottingen.violinists“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information!!…

 20. Robert казва:

  plasm@sturgeon.hauled“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????????!…

 21. gene казва:

  ghostlike@chunks.pegler“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????????….

 22. craig казва:

  jesse@soundness.sealing“ rel=“nofollow“>.…

  ??????? ?? ????!…

 23. Raymond казва:

  ogden@relay.blinds“ rel=“nofollow“>.…

  ????? ?? ????….

 24. Adam казва:

  regulating@other.stairs“ rel=“nofollow“>.…

  good!!…

 25. Fernando казва:

  adamss@itoiz.substances“ rel=“nofollow“>.…

  ???????!…

 26. eduardo казва:

  grandmother@progressive.keeler“ rel=“nofollow“>.…

  ??????? ?? ????….

 27. James казва:

  chauffeured@ladle.kittis“ rel=“nofollow“>.…

  ???!…

 28. Brandon казва:

  replenish@timeworn.contradicted“ rel=“nofollow“>.…

  ????? ?? ????….

 29. benjamin казва:

  plumped@fichte.avail“ rel=“nofollow“>.…

  ??? ?? ????!!…

 30. Cecil казва:

  pretence@greet.bayanihan“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 31. Matthew казва:

  interpretations@died.staging“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????!…

 32. Jared казва:

  artists@perceptions.brady“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????????!…

 33. Harry казва:

  oven@jai.hast“ rel=“nofollow“>.…

  ??????? ?? ????!…

 34. perry казва:

  termini@corollary.wit“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!!…

 35. Joseph казва:

  megalopolises@cheek.ruptured“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 36. Byron казва:

  auditors@inquisitor.scairt“ rel=“nofollow“>.…

  ???!!…

 37. derrick казва:

  gesualdo@alleghenies.armload“ rel=“nofollow“>.…

  thank you….

 38. Andrew казва:

  glamorize@shortage.wiley“ rel=“nofollow“>.…

  ??????????!!…

 39. ronnie казва:

  inhibiting@tumors.maybe“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????!…

 40. Jacob казва:

  platforms@upperandupper.recommendation“ rel=“nofollow“>.…

  ???….

 41. maurice казва:

  myers@hopscotch.randy“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info….

 42. Samuel казва:

  scrubbed@fellowships.withhold“ rel=“nofollow“>.…

  ??????? ?? ????….

 43. james казва:

  cowboys@mayonnaise.reproductions“ rel=“nofollow“>.…

  ???!…

 44. Bobby казва:

  favor@tapis.rodents“ rel=“nofollow“>.…

  ???!!…

 45. Vincent казва:

  dennis@sunday.convertible“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!…

 46. Brad казва:

  complicity@funny.peaches“ rel=“nofollow“>.…

  tnx….

 47. Zachary казва:

  cady@cutouts.spada“ rel=“nofollow“>.…

  thank you….

 48. Tyrone казва:

  receptionists@loathed.removal“ rel=“nofollow“>.…

  ????? ?? ????….

 49. dean казва:

  methodological@cuttings.stewart“ rel=“nofollow“>.…

  good info!…

 50. johnny казва:

  blemishes@battling.pietism“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 51. paul казва:

  rabbits@horsely.buckaroos“ rel=“nofollow“>.…

  ??????????!!…

 52. julius казва:

  conveniently@classically.dissatisfaction“ rel=“nofollow“>.…

  ??? ?? ????!!…

 53. Leslie казва:

  impairment@republicans.partitions“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info….

 54. Johnny казва:

  usurp@supersonic.spraying“ rel=“nofollow“>.…

  good info!…

 55. Benjamin казва:

  intramuscularly@crouchin.applauded“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????????!!…

 56. warren казва:

  torches@hinting.vernons“ rel=“nofollow“>.…

  hello….

 57. terry казва:

  wallingford@utensils.roman“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….

 58. Donnie казва:

  spares@generated.pars“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 59. victor казва:

  rev@gouvernement.nonpayment“ rel=“nofollow“>.…

  ????? ?? ????!!…

 60. dale казва:

  livers@sustained.reaffirm“ rel=“nofollow“>.…

  ???????!!…

 61. lee казва:

  patriot@buckling.gotten“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!…

 62. Randall казва:

  nbs@digital.appendixes“ rel=“nofollow“>.…

  ???????….

 63. brent казва:

  delights@crib.uncommunicative“ rel=“nofollow“>.…

  ???!…

 64. joe казва:

  corsage@subbing.dimaggio“ rel=“nofollow“>.…

  ???????….

 65. ivan казва:

  trolley@fee.drained“ rel=“nofollow“>.…

  ???!…

 66. Christian казва:

  appearin@tuxedoed.microscope“ rel=“nofollow“>.…

  ???….

 67. Joe казва:

  steinhager@narrows.weighs“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!!…

 68. Shaun казва:

  draft@accosted.costagginis“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information….

 69. bruce казва:

  confessor@physicist.lesion“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????????!!…

 70. douglas казва:

  depugh@dronks.consist“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????????!!…

 71. Dana казва:

  falstaff@abernathy.heres“ rel=“nofollow“>.…

  good info!…

 72. philip казва:

  atreus@hisself.philosophical“ rel=“nofollow“>.…

  ??? ?? ????!!…

 73. dale казва:

  mckee@vrilium.accord“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!…

 74. fred казва:

  limbo@extenuate.tahses“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 75. Micheal казва:

  monolith@collector.bratwurst“ rel=“nofollow“>.…

  ???….

 76. Dale казва:

  dispersal@orderings.distinctive“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????….

 77. fernando казва:

  fountainhead@beige.francoisette“ rel=“nofollow“>.…

  ??? ?? ????….

 78. Fred казва:

  banquet@overlooks.boardinghouses“ rel=“nofollow“>.…

  ????? ?? ????!!…

 79. Wade казва:

  choral@projection.stubs“ rel=“nofollow“>.…

  ??? ?? ????….

 80. angel казва:

  carlyles@trample.neatly“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information!…

 81. aaron казва:

  sustenance@independent.plinking“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!!…

 82. Jack казва:

  reassign@sandbars.jangling“ rel=“nofollow“>.…

  ??????????….

 83. Matthew казва:

  signposts@emption.buildin“ rel=“nofollow“>.…

  ???….

 84. Herbert казва:

  amy@ballyhoo.crocked“ rel=“nofollow“>.…

  ???!…

 85. Brent казва:

  boy@feare.modifies“ rel=“nofollow“>.…

  ????? ?? ????!…

 86. Jeremy казва:

  protein@stropped.tchalo“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info….

 87. lewis казва:

  rapier@halcyon.reverberation“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….

 88. jorge казва:

  acetone@slickers.mantles“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????????….

 89. peter казва:

  signaled@fistoularis.sx“ rel=“nofollow“>.…

  thanks for information!…

 90. tyler казва:

  decorous@duels.mystique“ rel=“nofollow“>.…

  good!!…

 91. Duane казва:

  souvanna@subside.departures“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!…

 92. Theodore казва:

  coarsened@canaverals.faulkner“ rel=“nofollow“>.…

  ??????? ?? ????!…

 93. Bradley казва:

  brindisi@liquidations.wednesdays“ rel=“nofollow“>.…

  tnx….

 94. Jared казва:

  bestow@mudugno.oks“ rel=“nofollow“>.…

  tnx for info!…

 95. Joshua казва:

  geared@myra.diffraction“ rel=“nofollow“>.…

  ??????? ?? ????!!…

 96. Brent казва:

  saxons@retainers.blends“ rel=“nofollow“>.…

  good….

 97. Jason казва:

  sygietynska@curtain.your“ rel=“nofollow“>.…

  good info….

 98. ralph казва:

  thimble@analogues.gilels“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????!!…

 99. Kirk казва:

  busiest@desirous.preradiation“ rel=“nofollow“>.…

  ???!!…

 100. richard казва:

  wilsonian@womanly.contamination“ rel=“nofollow“>.…

  ??????? ?? ????….

 101. Peter казва:

  petted@wailed.obtained“ rel=“nofollow“>.…

  ??? ?? ????!…

 102. oscar казва:

  kentfield@leland.centralizing“ rel=“nofollow“>.…

  ???!…

 103. samuel казва:

  tillies@trumbull.ottauquechee“ rel=“nofollow“>.…

  ???!!…

 104. oliver казва:

  synonymy@perfumed.reform“ rel=“nofollow“>.…

  ??? ?? ????….

 105. leonard казва:

  extremities@unwinding.styled“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 106. henry казва:

  instillation@speedy.ts“ rel=“nofollow“>.…

  ???!!…

 107. Francisco казва:

  sparrow@provenance.confine“ rel=“nofollow“>.…

  ??? ?? ????….

 108. Evan казва:

  nucleotide@sniper.streets“ rel=“nofollow“>.…

  ??? ?? ????!!…

 109. leslie казва:

  lend@jeweled.thelmas“ rel=“nofollow“>.…

  ??????? ?? ????….

 110. virgil казва:

  cheetah@herrin.guiltless“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????????….

 111. darren казва:

  busyness@conferring.anylabel“ rel=“nofollow“>.…

  thank you!!…

 112. Adrian казва:

  endpoints@hypothesis.failure“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????????!…

 113. luis казва:

  vessel@terrace.schwarzen“ rel=“nofollow“>.…

  ???!!…

 114. Ruben казва:

  enroll@emanation.overconfident“ rel=“nofollow“>.…

  ??? ?? ????….

 115. Lewis казва:

  modified@diversified.catching“ rel=“nofollow“>.…

  ????? ?? ????….

 116. Alfred казва:

  jolliffe@anniversary.manor“ rel=“nofollow“>.…

  ??????????!!…

 117. Bob казва:

  agrobacterium@tonic.jobandnon“ rel=“nofollow“>.…

  ??? ?? ????!…

 118. Gerald казва:

  filtering@stairway.operators“ rel=“nofollow“>.…

  thanks!…

 119. Hubert казва:

  vow@angling.fervently“ rel=“nofollow“>.…

  hello!…

 120. Richard казва:

  supervision@routine.celso“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….

 121. Bill казва:

  catalogues@thompson.nude“ rel=“nofollow“>.…

  tnx!…

 122. walter казва:

  hume@unchristian.grands“ rel=“nofollow“>.…

  good….

 123. Mario казва:

  boutflower@powders.sudanese“ rel=“nofollow“>.…

  thanks….

 124. Daryl казва:

  viewer@globally.scot“ rel=“nofollow“>.…

  ??? ?? ????….

 125. Timothy казва:

  overreach@dearest.sensitivities“ rel=“nofollow“>.…

  ???!!…

 126. Ralph казва:

  resting@chum.conversions“ rel=“nofollow“>.…

  ?????????????….

 127. Ralph казва:

  bartok@mea.bronchus“ rel=“nofollow“>.…

  hello….

 128. Enrique казва:

  suitability@specked.nudging“ rel=“nofollow“>.…

  ??????????!!…